Tecnòleg

El tecnòleg és la persona especialitzada en tecnologia. És un professional amb formació a l'àrea tecnològica d'una matèria determinada, i està capacitat per aplicar els seus coneixements a la resolució de problemes relatius a aquesta.

 

Posseeix una capacitació superior a la d'un tècnic, ja que coneix en profunditat els fonaments de la tecnologia. No obstant això, el seu nivell no s'equipara al d'un enginyer, que domina tant les bases teòriques com els coneixements pràctics i és capaç de crear, dissenyar i modificar noves tecnologies.

 

Funcions del tecnòleg

 

És el professional que fa funcionar les tecnologies i que s'adaptin als requeriments dels clients o usuaris. Es pot dir que és el responsable de fer manteniment a les tecnologies que han estat ideades pels enginyers.

 

El tecnòleg coneix en profunditat la manera de treballar de les tecnologies, per la qual cosa és capaç de resoldre problemes específics i de proveir solucions d'una manera segura i fiable, modificant els components necessaris i reemplaçant-los si cal.

 

A l'àrea de tecnologies avançades, el tecnòleg està capacitat per oferir solucions que un tècnic no pot brindar, ja que al seu coneixement dels processos bàsics afegeix la seva experiència pràctica, cosa que atorga més competència en casos puntuals.

>

 

Importància del tecnòleg

 

Si bé es considera el tecnòleg com un professional de nivell mitjà, ubicat entre l'enginyer i el tècnic, el cert és que de vegades està capacitat per suplir les funcions d'un i altre en casos específics.

 

D'aquí la seva importància dins de la cadena de professionals que fan que les tecnologies modernes funcionin adequadament, i la gran demanda dels seus serveis dins empreses mitjanes i petites que requereixen suport fiable.

 

Un tecnòleg en aliments, per exemple, és l'encarregat que les tecnologies ideades pels enginyers perquè la preservació de productes alimentaris s'implementin correctament, a més de coordinar i supervisar la tasca dels tècnics que permetin l'adequada aplicació de les mateixes.

 

Especialistes en tecnologies de la informació

 

Potser l'àrea en què la tasca del tecnòleg té més rellevància és en la tecnologia de la informació, lligada estretament a la informàtica i al periodisme.

 

Si bé l'enginyer de sistemes és el professional que crea les tecnologies que permeten que milions d'usuaris rebin un servei d'informació oportú i fiable, és el tecnòleg l'encarregat que aquesta tecnologia s'adapti als requeriments dels usuaris i els clients que les contracten.

 

Una agència d'informació que requereixi dels serveis de fonts fiables, oportunes i veraces, exigirà que les dades que rebi estiguin verificades i disponibles en el moment precís, ja que a la informació el factor temps és essencial.

 

Aquí l'encarregat de la tecnologia és el responsable de supervisar el funcionament correcte dels canals d'informació, de manera que es garanteixi un accés ràpid, i es pugui oferir un servei òptim per al millor profit possible per part dels clients.

 

Diversitat de funcions del tecnòleg

 

En qualsevol àrea on s'apliqui la tecnologia en les seves diverses formes, ja sigui l'electrònica, la indústria, la producció de béns, l'educació o els serveis de diversa índole, el tecnòleg és un professional indispensable, ja que compleix la funció d'intermediari. entre el proveïdor i l'usuari, assegurant el funcionament correcte dels procediments més eficaços per aconseguir els resultats esperats.

 

L'especialista en tecnologies s'ha convertit en una baula fonamental a la cadena de recursos humans que fan possible que milers de persones es beneficiïn dels avantatges dels avenços tecnològics en la seva vida diària

 

 

 

 

 

 

.

Deixar un comentari

Si us plau tingueu en compte que els comentaris han de ser aprovats abans de ser publicats